WTC Scherpenheuvel

 

STATUTEN W . T . C . SCHERPENHEUVEL

 

1 : Naam , zetel en doel van de vereniging

Art. 1 :

De wielertoeristenclub , gesticht op 01/01/1980 , neemt als naam “ W.T.C. Scherpenheuvel”.

 

Art 2 :

De maatschappelijke zetel en het lokaal zijn gevestigd te 3270 Scherpenheuvel , Noordervest 2 (in het Molenhuis).

 

Art 3 :

De club heeft tot doel de wielersport in ontspannende vorm te beoefenen alsook voor de leden en hun genodigden , sport en nevenactiviteiten te organiseren . De club moet haar leden hierover de nodige informatie verstrekken , alsook voor de sportbeoefening organisatorische– en beschermende maatregelen treffen.

2 : Leden en bestuur

Art. 4 :

Leden van de club zijn zij die lidgeld betalen voor het lopende jaar ( = kalenderjaar ) . Al deze leden kunnen actief de sport beoefenen en / of meedoen aan de activiteiten. Leden van de club dienen zich te houden aan de statuten en reglementen van de club . Zoniet kan een lid bij bestuursbeslissing worden vermaand en / of uitgesloten.

 

Art. 5:

Het bestuur bestaat uit 5 verkozen leden , en kan vanaf 40 leden 3 bijkomende bestuursleden laten verkiezen.

De leden van het bestuur worden gekozen op de algemene ledenvergadering voor een mandaat van twee werkjaren. Bij gelijkheid van stemmen volgt een 2e stemronde.

 

Om de twee jaar is slechts een deel van de bestuursleden herverkiesbaar (ontslagnemend). Daarom worden de

bestuursleden ondergebracht in 2 groepen .

-groep 1 : wordt verkozen op de paar jaren

-groep 2 : wordt verkozen op de onpaar jaren

 

Groep 1 is samengesteld uit : de ondervoorzitter – de penningmeester – verantwoordelijke MW semi-classic - verantwoordelijke facebook

 

Groep 2 is samengesteld uit : de voorzitter – de secretaris – afgevaardigde sport-encultuur - bestuurslid .

 

De voorzitter stelt de bestuursagenda vast , is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en zit de vergaderingen voor.

 

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter en/of de secretaris indien één van deze afwezig is.

 

De secretaris verzorgt de briefwisseling van de club,de website en de verslagen van de vergaderingen.

 

De schatbewaarder houdt de financiële toestand bij en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Hij geeft toelichting over de financiele toestand van de club op de algemene ledenvergadering (ALV).

 

De materiaalmeester : is verantwoordelijk voor het bewaren en het onderhouden van het clubmateriaal en zorgt voor de fietskledij.

 

Afgevaardigde sport en cultuurraad : zorgt voor de opvolging van “de sport en de cultuurraad van de stad” en verzorgt de P.R. hieromtrent.

 

Overige bestuursleden steunen andere bestuursleden bij het uitoefenen van hun taken.

 

P.R. en sponsering wordt beslist in het bestuur.

 

3.Werking , vergaderingen en verkiezingen.

Art 6

Het bestuur organiseert de sport en nevenactiviteiten en treft de nodige maatregelen voorzien bij art .3

Het bestuur vergadert in het lokaal op initiatief van een bestuursafgevaardigde. Elk bestuurslid wordt op deze vergadering één week vooraf uitgenodigd.

 

Art 7.

Jaarlijks zal tussen 1 oktober en 15 december een algemene ledenvergadering(ALV) worden gehouden . De leden moeten hierop schriftelijk of per e-mail worden uitgenodigd met vermelding van de agenda. De ALV kan pas geldig doorgaan indien er minstens 50% van de aangesloten leden aanwezig zijn . Deze kunnen stemmen bij gewone meerderheid over de agenda , en bij 2/3 meerderheid over de statutenwijzigingen. In geval de ALV hierdoor niet kan doorgaan of beslissen , wordt automatisch een tweede vergadering gehouden binnen de maand. Deze zal geldig zijn ongeacht het aantal leden , die stemmen volgens bovenstaande meerderheden.

 

Tijdens elke algemene ledenvergadering worden minstens de volgende punten behandeld:

-Verkiezing van een gedeelte van het bestuur .

Elk lid kan voor de vergadering zijn kandidatuur stellen voor een vrijkomend mandaat . Kandidaturen dienen schriftelijk te worden ingediend uiterlijk 1 week voor de datum van de ALV bij de voorzitter ( datum van de ALV vermeld in de uitnodiging voor deze ALV dient als datum ).

Elk lid heeft een enkelvoudige stem . Elk mandaat wordt apart gestemd met geheimhouding volgens een klaargemaakt stembiljet. Bij één enkele kandidaat wordt er niet gestemd en is het mandaat automatisch aan hem of haar toegewezen .

-Inbrengen van voorstellen en klachten door de leden.

-Overzicht van de financièle toestand van de club.

-Eventueel aankondigen van een statutaire vergadering of nemen van beslissingen die niet door de statuten zijn voorzien.

4 . Statuten wijziging.

Art 8 .

De statuten van de club kunnen gewijzigd worden “op voorstel van het bestuur” of “door een aangesloten lid na overleg met het bestuur”. De akkoordstemming van de leden moet gebeuren op een statutaire vergadering . Alle leden worden hierop minimum 1 week vooraf schriftelijk of per e-mail uitgenodigd, met volledige vermelding van de wijzigingen. De stemming verloopt zoals op de algemene vergadering.

5 . Ontslag , duur van bestaan en ontbinding.

Art 9

De leden verliezen het lidmaatschap door het niet vernieuwen van het jaarlijkse lidgeld of door een bestuursbeslissing , voorzien in art. 4 en dit na 2 schriftelijke verwittigingen.

Indien een lid zijn(haar) lidmaatschap verliest door een bestuursbeslissing wordt het betaalde lidgeld nooit terug betaald.

Art 10

De club bestaat voor onbepaalde duur. De ontbinding kan enkel door een ALV en op voorstel van het bestuur beslist worden.

Het saldo van de financiën wordt bij ontbinding verdeeld volgens een beslissing van die ALV.

Aldus goedgekeurd op de algemene statutaire vergadering.